ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A Gooliversum Kft. (továbbiakban mint Szolgáltató) szolgáltatásai az alábbi feltételekkel vehetők igénybe. Amennyiben ezen feltételek bármelyikével nem ért egyet, nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat. 

1. Általános rendelkezések 

A Szolgáltató szolgáltatásait a megrendelő ügyfél (továbbiakban: Felhasználó, együttesen: Felek) a szerződés aláírásával elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

A felek között létrejött szerződésre az ÁSZF mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

2. Fogalom-meghatározások

a) Felhasználó: Az a 18. életévét betöltött személy, és az(ok) a kiskorú vagy felnőtt személy(ek), csoportok(ok), jogi személyiség(ek) egyenként és összességükben, ezek képviselői, jogutódai és megbízottai, akik nevében aláírta jelen megállapodást a Gooliversum Kft-vel (mint Szolgáltató) és aki számára a Szolgáltató felhasználói fiókot (account) hozott létre. Ezáltal a Felhasználó egyén, csoport vagy szervezet hozzáférési jogosultságot szerez a Gooliversum Kft. által kezelt és felügyelt, egy vagy több (tárolás, transzfer, megosztás, fogadás) szolgáltatásához.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy (1), elmúlt 18 éves, (2) teljes mértékben jogosult a szerződés ellenjegyzésére és az ezáltal létrejött megállapodás teljesítésére és hogy amennyiben szükséges, rendelkezik minden érintett fél hozzájárulásával, (3) amennyiben kiskorú nevében jár el, vagy felhasználói fiókjában tárolt adatok bármelyike kiskorútól származik, jogosult a nevében eljárni és garantálja, hogy az illető kiskorú teljesíti a szerződési feltételeket. A garancia a szerződés lejárta vagy felmondása után is érvényben marad.

A felhasználó kijelenti, hogy nem polgára olyan államnak, mely a Magyar Köztársaság vagy vele szövetséges állam(ok) embargója alatt áll, nem lakik vagy tartózkodik ilyen államban és nem áll ilyen állam befolyása alatt.

b) Tárolt adat(ok):

 3. Adatok, elérhetőségek

a) A Szolgáltató adatai: Cégünkről

b) A Felek vállalják, hogy pontos, naprakész elérhetőségi adatokat szolgáltatnak önmagukról és változás esetén frissítik azokat.

c) A Felhasználó a Szolgáltató számára nem ad meg hamis adatokat személyazonosságáról, nem adja ki magát más személynek vagy jogi személyiségnek, és semmilyen más módon nem tünteti fel hamis színben személyazonosságát vagy a Szolgáltatóval való kapcsolatát. A Szolgáltató ezeket az információkat kizárólag az Adatvédelmi Irányelvekben foglaltak szerint kezeli. A megfelelő adatszolgáltatás elmulasztása automatikusan megszünteti a Szolgáltató Felhasználóval való kapcsolattartási vagy értesítési kötelezettségét.

4. Kapcsolattartás, levelezés

a) A Szolgáltató és a Felhasználó a kapcsolatot elsődleges módon e-mailen tartja. Az így történt kommunikációt a felek kölcsönösen írásosnak fogadják el. Az így elküldött értesítéseket a felek kölcsönösen kézhez vettnek tekintik.

b) A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek:

- a Szolgáltató részéről: kapcsolat[kukac]gooliversum.hu

- a Felhasználó részéről a megadott elérhetőség

c) A Szolgáltató minden olyan postai küldeményt kézbesítettnek tekint, melyet ajánlott levélben a Felhasználó által előzetesen megadott címre elküldött.

d) A Szolgáltató a Felhasználó részére kibocsátott, kézhez vett, 8 napon belül írásban nem kifogásolt díjbekérőt, számlát elfogadottnak tekinti.

e) A Szolgáltató jogosult külön megállapodás híján a Felhasználó részére elektronikus formában tájékoztató anyagokat küldeni.

5. Szolgáltatási feltételek

a) Felhasználó és a Szolgáltató egymástól függetlenül tevékenykedik, jelen megállapodással és a szolgáltatás igénybevételével semmiféle üzleti társulás, alkalmazotti viszony, franchise, tröszt stb. jellegű kapcsolat nem jön létre.

b) A Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban nem folytat ügynöki, közvetítő tevékenységet.

c) A Szolgáltató saját és más szolgáltatásai érdekében átmenetileg korlátozhatja a forgalmat, ha azt méltányolható körülmény vagy rendkívüli helyzet, vészhelyzet szükségessé teszi a működőképesség fenntarthatósága érdekében.

d) A Szolgáltató az előre látható, a szolgáltatást befolyásoló karbantartásokról vagy üzemszünetről honlapján értesíti a felhasználót.

6. Hozzáférés

a) A Szolgáltató szolgáltatásait a maximális biztonság érdekében úgy alakítja ki, hogy csak és kizárólag a szerződésben megállapított szolgáltatásokat lehessen igénybe venni (pl. tűzfalazás, jogosultságkorlátozás).

b) A Felhasználó nem ruházhatja másra a szolgáltatási megállapodást, a megállapodásból adódó feladatokat és kötelezettségeket vagy előnyöket, illetve a felhasználói fiókot, fiókokat a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül.

c) Kizárólag a Felhasználó felelős jelszavának, valamint minden további, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító adat titkosságának megőrzéséért. Felhasználói fiókját (belépési azonosítókat) nem oszthatja meg senkivel. Köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben tudomására jut, hogy jelszava elveszett, ellopták, ha jelszavát, felhasználói fiókjával kapcsolatos információkat, elérhetőségeit, adatait vagy a Szolgáltató által biztosított szolgáltatását jogosulatlanul használták.

d) A Felhasználó nem tehet kísérletet arra, hogy hozzáférjen a Szolgáltató belső rendszeréhez, vagy bármilyen olyan területhez, amelyhez nincs jogosultsága, és nem fejtheti vissza, vagy próbálhatja meg visszafejteni a Szolgáltató szolgáltatásainak semmilyen részét.

e) A Felhasználó nem próbálhatja meg megkerülni a szolgáltatás korlátozásait, például

f) A Felhasználó nem tölthet fel fájlokat érvénytelen kiterjesztéssel vagy érvénytelen formátumban a Szolgáltató szabályainak megkerülése céljából.

7. A tárolt adatok vizsgálata 

Bár a Szolgáltató nem ellenőrzi rendszeresen, hogy ügyfelei milyen módon használják az általa nyújtott szolgáltatásokat, fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtegye azt, amennyiben fölmerül az ÁSZF be nem tartásának vagy törvénysértésnek a lehetősége. A Szolgáltató a visszaélések tisztázása érdekében monitorozhatja a hozzáférést, a felhasználást, a tárolt adatokat. Ezen folyamat során nem juthat a Szolgáltató tudomására semmilyen, a Felhasználó által a rendszeren tárolt személyes adat.

Amennyiben tudomására jut, a Szolgáltató megakadályozza szolgáltatásainak törvényellenes, káros vagy veszélyes célokra való használatát. Amennyiben a Szolgáltató kizárólagos hatáskörben úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó bármiféle jogellenes tevékenységet folytat vagy ilyenben részt vesz, kiadhatja a felhasználói fájlokat és a tárolt adatokat a bűnüldöző szerveknek vagy bármely hatóságnak. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ilyen esetek kivizsgálásáig, saját belátása szerint bármikor, indoklás nélkül átsorolja, részben vagy egészben korlátozza a Felhasználó hozzáférését szolgáltatásaihoz vagy bármely tárolt adathoz. Amennyiben a Felhasználó tevékenységének jogellenes volta bizonyítást nyer, a Szolgáltató eltávolíthatja a tárolt adatokat.

A fentebb felsorolt eseteken kívül a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy eltávolítson bármely tárolt adatot, ha

Ha a felsorolt okok bármelyike miatt szűnik meg a szolgáltatás, a továbbiakban a Felhasználónak nem lesz joga hozzáférni a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásaihoz.

8. Felelősség

a) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljes mértékben és egyedül vállalja a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéből adódó kockázatot. A Szolgáltató a vonatkozó törvények által megengedett mértékben elhárít minden felelősséget, ideértve de nem korlátozva a piacképességre vagy egy adott célnak való megfelelésre vonatkozó garanciákat.

b) Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha az ÁSZF, vagy a vonatkozó törvények másképpen nem rendelkeznek, a Szolgáltatót semmilyen körülmények között nem terheli felelősség azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, melyek rendszere használatából vagy az arra való alkalmatlanságból, a tárolt vagy a Szolgáltató szolgáltatásain keresztül visszaírt, megszerzett, továbbított adatok torzulásából adódnak.

c) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa alkalmazott rendszerek esetleges hibáiból adódó károkért, ugyanakkor legjobb tudása szerint elkövet mindent, hogy ezen rendszereket hibamentesen bocsássa a Felhasználó rendelkezésére.

d) A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Felhasználó által elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

e) A Felhasználó felelős azért, hogy a Szolgáltató által tárolt adatok rendelkezzenek független biztonsági mentéssel.

f) A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felhasználó által használt bármely szoftver, tárolt adat vagy az ezekhez való hozzáférés eszközei vírustól vagy egyéb ártalmas vagy rongálásra alkalmas elemektől mentesek.

g) Kizárólag a Felhasználó felelős azért, hogy a felhasználónevével és jelszavával tárolt, közzétett és terjesztett adatok ne sértsék a jelen ÁSZF-t vagy harmadik fél jogait, ideértve a szerzői jogot, védjegyeket, személyiségi jogokat és egyéb személyhez és tulajdonhoz kötődő jogokat, ne legyenek törvény-, vagy szeméremsértőek. A Szolgáltató a törvény által megengedett legteljesebb mértékben elhárít minden felelősséget az ilyen kérdésekben.

h) Amennyiben a Felhasználó jelszava illetéktelen tudomására jut, annak a Felhasználóra nézve hátrányos jogi következményei lehetnek. Kizárólag a Felhasználó felelős a felhasználónevével és jelszavával tárolt, továbbított és fogadott adatokért, beleértve (de nem kizárólag) a Felhasználó felhasználónevével és jelszavával kezdeményezett tranzakciókat.

i) A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a szerződéses vagy garanciális kötelezettségek megszegéséből a Szolgáltatónak vagy ügyfeleinek kára vagy költsége származik, kártalanítja azokat, beleértve az esetleges ügyvédi költségeket is.

j) A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben bármilyen tevékenységével megsérti az ÁSZF pontjait és ezzel megzavarja vagy károsítja a Szolgáltató rendszerét vagy azok működését, megtéríti a Szolgáltatónak az érintett rendszerek javítási költségeit, csakúgy, mint a Felhasználó tevékenységéből adódó közvetlen vagy közvetett károkat.

k) A Szolgáltató feljelentést tehet azok ellen, akik veszélyeztetik rendszerét vagy a szolgáltatásait.

l) A szolgáltatásokért kifizetett ellenértéket a Szolgáltató csak abban az esetben téríti vissza, ha bizonyíthatóan az ő hibájából hiúsult meg a teljesítés.

m) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tárolt adatokat tilos olyan országokba exportálni, melyek a Magyar Köztársaság vagy a vele szövetséges államok embargója alatt áll.

9. Tiltott tartalmak 

A Felhasználó nem használhatja a Szolgáltató szolgáltatásait törvénysértő vagy a Szolgáltatóra, annak ügyfeleire vagy másokra nézve bármilyen módon káros adatok továbbítására, átadására vagy közvetítésre, nem bujtathat fel ilyen tevékenységre és nem népszerűsíthet ilyen anyagokat. A fentiekbe beleértve (de nem kizárólagosan), a Felhasználó vállalja és garantálja, hogy a tőle származó, a Felhasználó nevében, felhasználónevével és jelszavával tárolt adatok vagy azok bármely része 

A jogsértésekért és a jogsértésekből vagy az ÁSZF megsértéséből adódó károkért kizárólag a Felhasználó tehető felelőssé. A felelősség nem szűnik meg az adatok törlésével és kiterjed az esetleges biztonsági másolatokra is. A Szolgáltató jogosult minden, a Felhasználó felelősségéből adódó bírságot és perköltséget a Felhasználóra terhelni.

10. A megállapodás módosítása

a) Érvényben lévő megállapodás csak a Gooliversum Kft. ügyvezető igazgatójának írásbeli engedélyével módosítható.

b) A Szolgáltató időről időre módosíthatja a szolgáltatás feltételeit. A módosított feltételekről a Felhasználót értesíti. A Szolgáltató szolgáltatásainak az értesítés dátumát követő használata a megváltozott feltételek elfogadását jelenti.

c) Az előre kifizetett szolgáltatás díja kizárólag a Felhasználó külön kérése alapján növelhető. (pl. nagyobb tárterület igénylése, további szolgáltatások igénybevétele stb.)*

d) A Szolgáltató jogosult az eredeti árazás megtartása mellett az előre kifizetett szolgáltatást a Felhasználónak kedvező módon előzetes figyelmeztetés nélkül módosítani (pl. tárterület-növelés, nagyobb csomagba való áthelyezés stb.)*

11. A szolgáltatás megszűnése

a) A szolgáltatás felmondása kizárólag írásban történhet meg, postai vagy elektronikus levél útján.

b) A Felek megegyeznek abban, hogy a határozott idejű szolgáltatás a határozott periódus lejártával újabb, teljes periódussal meghosszabbodik, ha a felek időközben másképp nem rendelkeznek. Az így meghosszabbított jogviszonyt a felek folytatólagos jogviszonyként kezelik, viszont a meghosszabbított szolgáltatás a meghosszabbítás dátumakor érvényes árlistában szereplő árat veszi fel.*

c) A szolgáltatást visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.*

d) A szolgáltatás automatikusan megszűnik bármely fél jogutód nélküli megszűnése, amennyiben a Felhasználó természetes személy, annak halála esetén.

e) A Felhasználó hozzáférése tárolt adataihoz és a Szolgáltató szolgáltatásaihoz megszűnik, amennyiben

f) A Szolgáltató a megállapodás felmondása után törli a tárolt adatokat.

12. Vegyes rendelkezések

a) Jelen ÁSZF az Adatvédelmi irányelvekkel és a Felhasználó által aláírt szerződés közösen alkotják a teljes megállapodást a Felek között. Ezek pontjai fölülírnak bármilyen szóbeli megállapodást.

b) Jelen megállapodás bármely pontjának be nem tartása nem jelenti az arról való lemondást. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen megállapodás bármely pontját saját belátása szerint (az aktuális jogszabályok, műszaki, technológiai változások, szolgáltatási szabályzatok figyelembevételével) érvényesítse.

c) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

d) A Szolgáltató fenntart minden jogot és jogorvoslati lehetőséget, ideértve, de nem kizárólagosan a szerződésszegéssel kapcsolatosakat.

e) A felek a vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

f) Felhasználó kijelenti, hogy figyelmesen elolvasta a jelen ÁSZF-et, hogy megértette annak tartalmát, és hogy lehetősége volt jogi tanácsot kérni a szerződéskötés tekintetében.

Amennyiben bármilyen kérdése van a megállapodással kapcsolatban, kérjük, írjon az alábbi e-mail címre: kapcsolat[kukac]gooliversum.hu


(*) Speciális szolgáltatásokra vonatkozóan

Szeged, 2018. május 25.

Gooliversum Kft.