A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén

A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén

Eredeti forrás: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/

NFH - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az eredeti forrás tartalomvédett (lásd: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/joginyilatkozat), így az alább megjelenő tartalmak átiratok, kivonatok, az eredeti források megjelölésével.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott információkat a vállalkozás világos és közérthető nyelven közli a fogyasztóval, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie [Korm. rendelet 14. §].

1. A vásárláshoz kapcsolódó további szempontok

a) Nyugta, illetve számlaadási kötelezettség 

Az adóalany köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése értelmében – ha a törvény másként nem rendelkezik – a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. Ugyanezen törvény 166. § (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. 

b) A tartós adathordozón történő visszaigazolás megléte és tartalma

Annak érdekében, hogy a fogyasztó a szerződéskötést követően, egy esetleges jogvita esetén bizonyítani tudja a közte és a szolgáltató között létrejött jogügylet szerződéses feltételeit, továbbá, hogy tisztában legyen az ügyletükre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, a vállalkozásnak ésszerű időn belül, de termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor tartós adathordozón (papír, USB kulcs, CD, DVD, memória kártya, számítógép merevlemeze, elektronikus levél) visszaigazolást kell adnia a fogyasztónak a megkötött szerződésről. 

A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a Korm. rendelet által előírt előzetes tájékoztatás elemeit, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón megadta a fogyasztónak, továbbá annak visszaigazolását, hogy amennyiben a fogyasztó a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezésével megkezdett teljesítést követően elveszíti indokolás nélküli elállási/felmondási jogát [Korm. rendelet 18. § a)-b) pontok]. 

Jogszerű a szolgáltató kereskedelmi gyakorlata, ha a visszaigazolásban tájékoztatja a fogyasztót a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározottakról.

c) A fogyasztó beleegyező nyilatkozatának visszaigazolása előzetes teljesítés esetén az írásbeli megerősítésben 

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

2. Jótállási jegy 

A vállalkozásnak a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék átadásával együtt a fogyasztó részére – külön kérés nélkül – közérthetően, egyértelműen, magyar nyelven megfogalmazott jótállási jegyet kell átadni, melyen fel kell tüntetni a jogszabály által meghatározott tartalmi elemeket. 

3. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásakor tanúsított szolgáltatói magatartás 

A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján elállás vagy felmondás esetén a vállalkozó köteles a fogyasztó által kifizetett ellenszolgáltatás összegét - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket - haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni. 

A fogyasztó – a Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján – viseli az elállási vagy felmondási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. 

A vállalkozás a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést követelheti. Nem felel azonban a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget [Korm. rendelet 25. §]. 

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére az elállási határidő lejárta előtt kezdi meg a vállalkozás, de ezen határidőn belül a fogyasztó a szerződést felmondja, úgy a vállalkozás követelheti ésszerű költségeinek megtérítését [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k) pontja]. 

A vállalkozás az alábbi jogokkal rendelkezik elállás vagy felmondás esetén [Korm. rendelet 23. § (3) és (4) bekezdései]

A fogyasztót az alábbi kötelezettségek terhelik elállás vagy felmondás esetén [Korm. rendelet 24-27. §-ai] 

A fogyasztó elállási vagy felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy

bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást. 

A fogyasztót az elállási vagy felmondási joga gyakorlásával összefüggésben az alábbi kivételeket leszámítva további költség vagy kötelezettség nem terhelheti:

Eredeti forrás: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/jogszabalyi-kornyezet